Adatkezelési irányelvek

 
Az adatkezelő személye és célja:
A PROFIKARBANTARTÓ (PROFI-Munka Plusz Bt., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A., Cg.: 01-06-117717, továbbiakban PROFIKARBANTARTÓ) célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a személyes adatok védelmére. Ennek érdekében PROFIKARBANTARTÓ minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát biztosítja.
PROFIKARBANTARTÓ tevékenysége:
PROFIKARBANTARTÓ a főtevékenységének megfelelően (TEAOR: 4329 – Egyéb épületgépészeti szerelés) javítási, karbantartási megbízásokat teljesít ügyfelei számára.
 
Irányadó jogi háttér:
PROFIKARBANTARTÓ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban GDPR)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk)
   
  A személyes adatok eljutása PROFIKARBANTARTÓhoz:

 • a honlapján (http://profi-karbantarto.hu/index.php/kapcsolat/) található ajánlatkérő űrlap kitöltésével;
 • e-mailben: profikarbantarto@gmail.com (PROFIKARBANTARTÓ központi e-mail címén keresztül);
 • vagy telefonon: +36 70 3294110 (PROFIKARBANTARTÓ központi telefonszámán keresztül) kerül sor.
   
  Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja, az Ön személyes hozzájárulása.
   
  Árajánlatkéréshez szükséges személyes adatok kezelése:

  • Cégnév/név – a cégnév/név megadása a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
  • Kapcsolattartó – a kapcsolattartó megadása a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
  • E-mail cím – az e-mail cím a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük ki árajánlatunkat.
  • Telefonszám – a telefonszám a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de az árajánlat készítés során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.

  Ajánlatkérő a fenti adatok megadásával PROFIKARBANTARTÓ számára az árajánlat készítéshez szükséges legszükségesebb adatokat szolgáltatja. Ezen adatokat és a megbízásra küldött dokumentumokat PROFIKARBANTARTÓ bizalmasan kezeli. PROFIKARBANTARTÓ számára eljuttatott és megismerhető adatok Ajánlatkérő részéről önkéntes jelleggel történnek.
   
  Megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása:
  A megrendelés során a megrendelőlap kitöltésével a Megrendelő az alábbi adatok feldolgozásához járul hozzá:
   
  Természetes személy esetében:

  • Megrendelő személy neve – a számla kiállításához szükséges információ.
  • Számlázási cím – a számla kiállításához szükséges információ.
  • Munkavégzés címe – a munkavégzés címe a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen a címen végezzük el a javítási, karbantartási munkát.
  • Kapcsolattartó személy neve – a kapcsolattartó megadása a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
  • Telefonszám – a telefonszám a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a javítási, karbantartási megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
  • E-mail cím – az e-mail cím a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Ezen az e-mail címen egyeztetünk időpontot a javítás, karbantartás elvégzéséhez, valamint néhány esetben az elvégzett munka számláját is ezen keresztül juttatjuk el Önhöz.

  Nem természetes személy esetében:

  • Megrendelő cég neve – a számla kiállításához szükséges információ.
  • Számlázási cím – a számla kiállításához szükséges információ.
  • Postacím – a postacím a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el például az elkészített számlát.
  • Adószám – a számla kiállításához szükséges információ.
  • Kapcsolattartó személy neve – a kapcsolattartó megadása a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
  • Munkavégzés címe – a munkavégzés címe a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen a címen végezzük el a javítási, karbantartási munkát.
  • Telefonszám – a telefonszám a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a javítási, karbantartási megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
  • E-mail cím – az e-mail cím a PROFIKARBANTARTÓ és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Ezen az e-mail címen egyeztetünk időpontot a javítás, karbantartás elvégzéséhez, valamint néhány esetben az elvégzett munka számláját is ezen keresztül juttatjuk el Önhöz.

  PROFIKARBANTARTÓ a fenti személyes adatokat kizárólagosan szolgáltatásának biztosítása és a szolgáltatási díjak kiszámlázása végett dolgozza fel. PROFIKARBANTARTÓ számára eljuttatott és megismerhető adatok Megrendelő részéről önkéntes jelleggel történnek.
   
  Javítási, karbantartási megbízás során a bizalmas információk, dokumentumok, anyagok feldolgozása:
  A PROFIKARBANTARTÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a javítási, karbantartási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkat, anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képeznek PROFIKARBANTARTÓ szolgáltatását biztosító Alvállalkozók.
  Amennyiben a PROFIKARBANTARTÓ a megbízások teljesítését Alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.
   
  Az adatkezelés helye, és az adatok tárolása:
  A személyes adatokat PROFIKARBANTARTÓ székhelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A.), informatikai rendszerén és tárhelyszolgáltatóján (DOTROLL KFT. – székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., telefon: +36-1-432-3232, e-mail: support@dotroll.com) keresztül tárolja és kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket PROFIKARBANTARTÓ hozza meg. A papíralapú adatokat PROFIKARBANTARTÓ az iratkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli.
   
  Adatbiztonság:
  PROFIKARBANTARTÓ minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére a PROFIKARBANTARTÓnak nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében a PROFIKARBANTARTÓ felelősséget nem vállal.
   
  Javítási, karbantartási megbízás során kezelt adatok adatkezelési időtartama:
  A PROFIKARBANTARTÓ az árajánlatokat és annak elkészülte érdekében részére átadott adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig őrzi, ezt követően selejtezi azokat.
  A PROFIKARBANTARTÓ abban az esetben, ha az ajánlat átadása után nem jön létre munkavégzés, az ajánlatban szereplő és annak elkészülte érdekében részére átadott adatokat, az ajánlat érvényességétől számított 1 (egy) évig őrzi, ezt követően selejtezi azokat.
  A selejtezés során az anyagokat PROFIKARBANTARTÓ olyan módon semmisíti meg, hogy abból illetéktelen személyek adatokhoz semmilyen formában ne férjenek hozzá.
  A PROFIKARBANTARTÓ a Számv. törvényben (2000. évi C. törvény a számvitelről) meghatározott adatokat tíz évig köteles megőrizni.
   
  Fogalommeghatározások:

  • PROFIKARBANTARTÓ: PROFI-Munka Plusz Bt.
  • Ajánlatkérő: az ajánlatot kérő természetes vagy jogi személy.
  • Megrendelő: a megrendelést végző természetes vagy jogi személy.
  • Internet: Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web) – Forrás: Wikipédia

   
  Adatkezelési irányelvünkkel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

  • profikarbantarto@gmail.com
  • +36 70 329 4834

   
  Kérjük olvassa el Cookie szabályzatunkat is.
   

 • 0-24 gyorsszolgálat!

  +36 70 329 4110

  A nap bármely órájában elérhetőek vagyunk! (0-24-ig!)